தமிழ்நாட்டுக்கு நாள் ஒன்றுக்கு 8 லட்சம் தடுப்பூசிகள் தேவையுள்ள நிலையில் 2.4 லட்சம் தடுப்பூசிகள் மட்டுமே ஒதுக்கீடு – நிதியமைச்சர்

    0
    81