புலிகள் பாதுகாப்பு உறுதி செய்யும் தரநிலை குறித்த ஆய்வில், முதுமலை புலிகள் காப்பகம் 92.35 சதவீத புள்ளிகள் பெற்று சிறப்பான தரநிலையை பெற்றுள்ளது.

    0
    85